Hlavní obsah

Monitoring

Messboot der Staatlichen Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)
Měřící člun Státní organizace pro ŽP a zemědělství (BfUL)  © LfULG

V rámci identifikace „zdroje šetřících principů“ může monitoring sloužit také jako nástroj pro odvození nutných opatření pro provoz těžebních zařízení šetrných vůči vodě a životnímu prostředí. Mimo jiné se plánuje určení speciálních látek obsažených v důlní vodě a ve vodě vytékající z odvalů v bývalém těžebním revíru Lugau-Oelsnitz a také zjištění, odkud tato voda pochází. Tyto poznatky jsou důležitou přidanou hodnotou pro použití čistících postupů pro budoucí těžební aktivity.

Analýza speciálních látek obsažených v důlní vodě a ve vodě z hald (odvalů) z bývalého revíru Lugau – Oelsnitz a také látek obsažených v půdě a pramenech a vypracování variant pro jejich průmyslové využití

Zpracování: Oelsnitz/Erzgeb.

Existující chemické analýzy ukazují, že ve stoupající spodní vodě, v materiálu hald (odvalů) a v průsakové vodě hald jsou obsaženy specifické prvky. Tyto analýzy mají pokračovat. Záměrem je získání dalších poznatků ohledně event. změn chemického složení vody a zvyšování hladiny spodní vody v bývalém černouhelném revíru Lugau - Oelsnitz.

Odběr vzorků z obou měřících bodů pro spodní vodu v lokalitách Oelsnitz/Erzgeb. a Gersdorf se stěžejním zaměřením na průzkum izotopů a odběr vzorků průsakové vody z odvalů včetně vyhodnocení a přezkoumání představených modelů dosud známých scénářů zatápění.

Zvýšení hladiny spodní vody je v průměru 40 mm/d. Izotopová hydrogeologická šetření ukázala, že probíhající proces zatápění je vytvářen velmi starou a vysoce mineralizovanou vodou. Oelsnitzská solanka je vhodná pro  použití v balneologii, získávání soli nebo jako rozmrazovací/rozpouštěcí činidlo.

Hydrochemický monitoring vod pro posouzení kvality zdrojů pro napouštění zbytkových jam a posouzení potenciálních zdrojů kontaminace

Zpracování: Ústecký kraj

Jedním z klíčových předpokladů dlouhodobě udržitelné kvality vody v budoucích jezerech ve zbytkových jámách je zajištění dostatečně kapacitního zdroje kvalitní napouštěcí vody. Hluboká jezera mají výborné samočistící schopnosti a do určité míry si dokáží poradit i s přítokem vody se zhoršenou kvalitou, např. charakteru důlních vod. To se potvrdilo i v případě již napuštěných jezer Barbora, Milada a Most v Ústeckém kraji, či jezera Medard, které je rovněž téměř napuštěno, kdy jezera dosáhly oligotrofie již v průběhu napouštění. Nepotvrdily se tak původní obavy z acidifikace jezer ve zbytkových jámách z důvodu nedostatečného oddělení stařinových vod od vod jezerních. Závažnější problém bude představovat hrozba eutrofizace a zasolování jezer. Nicméně i tak se bude jednat o procesy, které se projeví spíše v horizontu několika desetiletí. Bude tak záležet na výchozí kvalitě vody v jezeře po jeho napuštění, a proto je důležité věnovat více pozornost zdroji napouštěcí vody. Jezera ve zbytkových jámách nebude možné „vypustit“ a tak další osud kvality jezerní vody bude zcela závislý na tom, co do jezera přiteče.

V rámci Hydrochemického monitoringu budou provedeny odběry vzorků vod na vybraných místech povrchových vodních útvarů.

Na odebraných vzorcích bude zahájeno provedení laboratorních analýz, na základě kterých bude provedeno posouzení výsledků analýz vzorků vod z hlediska nařízení vlády č. 23/2011.

Výsledky dílčího projektu "Hydrochemický monitoring vod pro posouzení kvality vody v drobných vodních útvarech vzniklých v důsledku báňské činnosti" jsou shrnuty ve Stručné shrnutí výsledků.

Logos der Projektpartner
zpět na začátek stránky