Hlavní obsah

Obsah a výsledky

Obsah projektu

Projekt Vita-Min si klade za cíl identifikovat zátěže vzniklé těžební činností a z nich vyplývající konflikty v oblasti vody. S pomocí koncepcí a pilotních záměrů budou zkoumány přístupy k řešení použitelné v rámci sanace na území, kde již byla těžba ukončena, a také preventivní strategie v rámci aktivní těžební činnosti. Projekt se člení na management po ukončení důlní činnosti a principy šetřící zdroje.

Management následující po ukončení těžební činnosti

  • koncepční posouzení velkoprostorových, propojených modelů vodního režimu v půdě
  • průzkumy výskytu přirozených zátěží (geogenní hodnoty přirozeného horninového prostředí) zvláště v příhraniční oblasti
  • strategie pro monitoring v severočeském hnědouhelném revíru a v saském černouhelném revíru Lugau-Oelsnitz        

Zdroje šetřící principy

  • preventivní opatření na ochranu životního prostředí, best practice pro trvalé zajištění standardů v oblasti životního prostředí v krajině, kde probíhala důlní činnost
  • zkoumání inovativních technologií (např. dálkový průzkum)
  • zkoumání novinek a efektivity čistících postupů

Přehled všech dílčích projektů

Bližší informace o dílčích projektech vytištěných tučným písmem najdete v jednotlivých tematických oblastech.

Sanační metody Monitoring Principy hodnocení Informace o pozadí

LfULG


Možnosti záchytu škodlivin v podzemních důlních dílech po těžbě rud a živců

.Oelsnitz/Erzgeb

Pokračování monitoringu území následujícího po těžbě na území města Oelsnitz v Krušných horách

LfULG

Vývoj metod v oblasti analýzy a plánování vodního režimu pro hornický region Východní Sasko

LfULG

Analýzy antropogenně a přirozeně podmíněného přístupu železa a síranů do tekoucích vod (vodních útvarů) ovlivněných těžbou

LfULG

Praktický výzkum oddělování sulfátů s cílem získávání hnojiv s obsahem síranu amonného

Ústecký Kraj


Hydrochemický monitoring vod pro posouzení kvality vody v drobných vodních útvarech vzniklých v důsledku báňské činnosti

LfULG

Zjišťování koncentrace kovů v přirozeném horninovém prostředí na území česko-saského příhraničí pro konkrétní hodnocení a pozdější ošetření stavu vodních útvarů s ohledem na Vodní rámcovou směrnici

LfULG

Vytvoření situační mapy vodního režimu pro území Cínovec/Zinnwald a vytvoření budoucích nutných vodohospodářských opatření s cílem zlepšit stav vody v regionu

LfULG

Čistící postupy a ekonomické vyhodnocení a selekce postupů dobré praxe (Best-praktice) pro drenující kyselé důlní vody

.Oelsnitz/Erzgeb

Revitalizace hloubkového vrtu Oelsnitz/Erzgeb. za účelem odběru důlní vody/solanky se zachováním jejích současných funkcí

.Oelsnitz/Erzgeb

Vytvoření obsahových aspektů pro „Rámcovou koncepci“ : úkoly následující po těžbě v bývalém černouhelném revíru Lugau Oelsnitz ohledně úkolů následujících po těžbě, zvláště zatápění bývalého černouhelného revíru

Ústecký Kraj


Mapování a průzkum drobných vodních útvarů vzniklých v důsledku báňské činnosti z hlediska jejich možných rizik ovlivnění ostatních vodních útvarů

LfULG

Rešerše a ekonomičnost mikrobiologických postupů na čištění vodních útvarů vzniklých v důsledku báňské činnosti

 

.Oelsnitz/Erzgeb

Vypátrání přístupových bodů pro monitoring zatápění, řízení zatápění a čerpání solanky

 

LfULG

Sanace půdy a vody na území ovlivněných těžbou surovin pomocí speciálních lesnických systémů

     

.Oelsnitz/Erzgeb

Mobilní zařízení na úpravu vody za účelem odstranění železa a manganu ze spodní vody odebrané z hlubinného vrtu Oelsnitz pro gradovnu

     

Ústecký Kraj


Posouzení hydrochemických rizik vodních útvarů povrchových vod vzniklých v důsledku báňské činnosti a návrh jejich eliminace

     

 

 

Bližší informace o dílčích projektech vytištěných tučným písmem najdete v jednotlivých tematických oblastech.

Studie a analýzy Monitoring Inovace

LfULG

Einfluss neuer Bergbauaktivitäten auf Wasserqualität und Wassermenge im Raum Zinnwald-Cinovec

.Oelsnitz/Erzgeb

Analýza speciálních látek obsažených v důlní vodě a ve vodě z hald (odvalů) z bývalého revíru Lugau – Oelsnitz a také látek obsažených v půdě a pramenech a vypracování variant pro jejich průmyslové využití

LfULG

Nutzung der Abprodukte aus Wasserreinigungsanlagen als Wertstoffe

LfULG

Kompatibilitu nových těžebních aktivit dle nařízení EU pro oblast ŽP pro úřady, projektanty a těžaře

Ústecký Kraj

Hydrochemický monitoring vod pro posouzení kvality zdrojů pro napouštění zbytkových jam a posouzení potenciálních zdrojů kontaminace

LfULG

Konzept zu flächensparenden Übertageanlagen im zukünftigen Bergbau

Ústecký Kraj


Kompendium stávajících poznatků k hydrologické a hydrochemické problematice zatápění zbytkových jam po těžbě uhlí v SHP

 

LfULG

Studie proveditelnosti využívání multispektrálních a hyperspektrálních postupů s cílem vytvoření ekonomických a efektivních popisů výsypek/ odhadů obsahu cenných surovin a pro monitoring vodních útvarů vzniklých v důsledku báňské činnosti

Ústecký Kraj


Posouzení stávajících koncepcí hydrických rekultivací v SHP z hlediska optimalizace vodohospodářského řešení

   

Ústecký Kraj


Zhodnocení dlouhodobého vývoje kvality vody ve zbytkových jezerech SHP

   

 

Slovníček pojmů

C

Čistička důlní vody zařízení na čištění vody čerpané v povrchových dolech, odstraňování uvolněného železa, nánosů a zvyšování hodnoty pH vody

 

D

Dědičná štola štola pro shromažďování a odvod vody z různých důlních revírů; částečně také pro větrání
Depresní kužel zahloubený vodní útvar v okolí pramene/studny/vrtu vzniknuvší čerpáním spodní vody
Dopravní, těžní štola štola sloužící k vyvážení vytěžených minerálů a hornin

 

F

Filtrační studna vyvrtaný otvor za účelem čerpání spodní vody, studna se skládá ze sací, krycí a filtrační trubky

 

G

Greisen, cínovec zrnitá, většinou šedá hornina, sestávající hlavně z křemene

 

H

Halda, odval navršený materiál (skrývka) na zemském povrchu v blízkosti štoly resp. na území, které nebylo dotčeno těžbou
Hloubení vytváření svislých dutých prostor (šachty, větrací šachty) pro odkrytí ložiska

K

Kanál, náhon vodní kanál s mírným sklonem ve svahu, kterým byla přiváděna voda, často z velké dálky, určená pro pohon vodních kol v dolech, která zajišťovala vodní režim v dolech - plnění nádrží nebo odčerpávání vody přitékající při povodních
Kutný příkop vodní strouha pod zemským povrchem přivádějící hnací vodu ke strojům nebo odvádějící vodu z důlních děl    
Kvartér, čtvrtohory nejmladší geologické období dějin Země

 

M

Markazit minerál, disulfid železnatý, sulfát  
Mocnost tloušťka vrstvy
Monitoring systematická evidence, měření, pozorování nebo sledování nějakého procesu

 

O

Odval  navršený materiál (skrývka) na zemském povrchu na území dotčeném těžbou
Odvodnění odstraňování vody z důlního díla resp. čerpání spodní vody z povrchových dolů za účelem udržení suchého prostředí
Odvodňovací stoka povrchový vodní tok, do kterého je odváděna voda (dešťová, důlní apod.)
Odvodňovací štola štola, která odvádí důlní vodu do povrchových vodních toků 

 

P

Pinka prohlubeň v terénu ve tvaru trychtýře nebo pánve vzniklá prolomením dutých prostor, starých důlních děl nebo větracích šachet v blízkosti povrchu  
Podloží vrstva, na které se nachází sloj
Pyrit minerál, disulfid železnatý, sirník železa 

 

R

Rekultivace obnova přirozeného životního prostředí (biotopu) pro rostliny a živočichy
Rudy veškeré přírodní minerální suroviny, z nichž je možno získat kovy za účelem ekonomického zisku

 

S

Šachta vertikální duté důlní prostory 
Sbírka podkladů celek /úhrn znázornění rozhraní/hranice pro těžařské účely, např. mapy, plány, řezy s informacemi o důlních dílech a ložiscích
Skrývka vrstvy kameniva, které pokrývají použitelný materiál (v povrchovém dole) 
Skrývková halda, odval umělé návrší vytvořené nasypáváním skrývkových hornin
Sloj vrstva suroviny v hornině, která má paralelní průběh s okolní horninou 
Štola důlní dílo s mírným sklonem vedoucí do horninového masivu horizontálním směrem. Přístup do štoly zajišťoval vchod, tzv. ústí.

 

T

Terciér geologické období před kvartérem

U

Úprava území po ukončení těžby souhrn opatření vedoucích ke kultivaci a možnému užívání území dotčených těžbou
Ústí důlního díla vchod do štoly na povrchu  

 

V

Větrací štoly většinou krátké a přímé štoly, které slouží k odvětrávání a přísunu čerstvého vzduchu
Vodní plocha v místě povrchového dolu umělá vodní plochá, která vzniká po ukončení čerpání vody z povrchových dolů opětovným zvyšováním hladiny spodní vody a přiváděním vody z jiných zdrojů
Volání z hor rychle se šířící zvěst o objevu bohatých rudných ložisek, která vede k rychlému rozvoji hornického revíru
Vytěžený lom prohlubeň na zemském povrchu vzniklá těžbou surovin v povrchových dolech 

 

Z

Zakládání nasypávání skrývkového materiálu

 

Logos der Partner
zpět na začátek stránky