Hlavní obsah

Management po ukončení důlní činnosti

Při těžební činnosti dochází k různým zásahům do přírody a životního prostředí. Vedle záboru rozsáhlých ploch těžba přímo i nepřímo narušuje půdu, vodu, vzduch i rostliny. Schéma zjednodušeně znázorňuje střídavé účinky jednotlivých složek ŽP a vlivy způsobené těžební činností.

Schematické znázornění následků těžební činnosti na přírodu a životní prostředí
Schematické znázornění následků těžební činnosti na přírodu a životní prostředí 

Za účelem snížení vlivů těžby na životní prostředí je potřeba nalézt a realizovat vhodná opatření. Požadavky na ochranu životního prostředí v posledních letech v souvislosti se zavedením Vodní rámcové směrnice narostly a jsou velmi rozmanité. Projekt Vita-Min se snaží přispět k pochopení komplexních systémů životního prostředí. V rámci tématu Management po ukončení těžby se celá řada průzkumů zabývá otázkami souvisejícími se sanačními postupy, monitoringem, základy pro hodnocení a informacemi o přirozeném horninovém prostředí zkoumané oblasti.

Logos Projektpartner
zpět na začátek stránky